Sách Giải Bài Tập và SGK

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề

  Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

the

    Sử dụng mạo từ xác định  ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

a

an

    Sử dụng mạo từ bất định  hoặc  khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

a

Mạo từ  được sử dụng trước một danh từ mà bắt đầu bằng một phụ âm hoặc trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng có cách phát âm là phụ âm.

a man

a had

a university

a European

a one-way street

an

a, e, i, o, u

âm câm h

Mạo từ  được sử dụng trước các từ bắt đầu với một nguyên âm () hoặc các từ bắt đầu với :

an apple

an island

an uncle

an egg

an onion

an hour

hoặc trước các chữ cái riêng lẻ có cách phát âm bắt đầu là nguyên âm:

an L-plate

an MP

an SOS

an 'x'

a/an

Mạo từ  được sử dụng giống nhau với trường hợp các danh từ xác định giới tính:

a man

a woman

an actor

an actress

a table

A.

a/an

 Mạo từ  được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi danh từ này được đề cập lần đầu tiên và danh từ này không biểu thị một người hoặc vật cụ thể nào:

I need a visa. They live in a flat. He bought an ice-cream.

B. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi mà danh từ này đươc sử dụng để làm một ví dụ cho một lớp các vật nào đó:

A car must be insured All cars/Any car must be insured.

A child needs love All children need/Any child needs love.

C. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng trước một danh từ được sử dụng làm bổ ngữ. Danh từ loại này có thể bao gồm tên chỉ nghề nghiệp.

It was an earthquake. She'll be a dancer. He is an actor.

D. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng trong một số cách diễn đạt để chỉ số lượng:

a lot of

a couple

a great many

a dozen (but one dozen is also possible)

a great deal of

E. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng với một số cụ thể:

a hundred

a thousand

a/an

half

half

Mạo từ  đứng trước  khi  theo sau một số nguyên:

1 1/2 kilos = one and a half kilos or a kilo and a half

1/2 kg = half a kilo

a

half

a + half + danh từ

Nhưng  (không có  trước ), mặc dù  đôi khi cũng được sử dụng:

a half-holiday a half-portion a half-share

a

a third, a quarter

one

a

Với 1/3, 1/4, 1/5, ... chúng ta cũng có cách diễn đạt tương đương khi sử dụng mạo từ  như sau: , …Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng  thay cho mạo từ  trong trường hợp này.

F. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng trong các diễn đạt biểu thị giá cả, tốc độ, tỉ lệ, …

5p a kilo

£1 a metre

sixty kilometres an hour

10 p a dozen

four times a day

a/an

per (mỗi/một)

Trong cách diễn đạt này, mạo từ  có nghĩa tương đương với 

G. 

a/an

Mạo từ  được sử dụng trong các câu cảm thán, và hai mạo từ này đứng trước các danh từ đếm được số ít:

Such a long queue! What a pretty girl!

a/an

Với các danh từ dạng số nhiều, bạn KHÔNG sử dụng hai mạo từ :

But Such long queues! What pretty girls!

H. 

a

Mạo từ  có thể được đặt trước Mr/Mrs/Miss + tên họ:

a Mr Smith

a Mrs Smith a Miss Smith a Mr Smith

Mr Smith

a

Cách diễn đạt này có nghĩa là "một người đàn ông gọi là Smith" và ngụ ý rằng anh ta là một người xa lạ đối với người nói. Nếu sử dụng  (không sử dụng mạo từ ) thì ngụ ý rằng người nói biết Mr Smith hoặc biết đến sự tồn tại của anh ta.

a/an

Bạn không sử dụng mạo từ  trong các trường hợp sau:

  • 1. Trước các danh từ số nhiều: Hai mạo từ a/an không có mẫu ở dạng số nhiều. Do đó, dạng số nhiều của a dog là dogs và dạng số nhiều của an egg là eggs.
  • 2. Trước các danh từ không đếm được.
  • 3. Trước tên các bữa ăn, ngoại trừ khi các tên này được đặt trước bởi một tính từ.We have breakfast at eight.He gave us a good breakfast.Hai mạo từ a/an cũng được sử dụng khi bữa ăn đó là một bữa ăn đặc biệt (ví dụ để kỷ niệm hoặc ăn mừng, chào mừng ai đó):I was invited to dinner (mời ăn tại nhà họ, không sử dụng mạo từ)I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.(bữa ăn để chào mừng => sử dụng mạo từ)