Sách Giải Bài Tập và SGK

I was born ... Chúng ta nói:  (KHÔNG nói I am born). Ví dụ: - I was born in Chicago. (Tôi sinh

I was born ...

    Chúng ta nói:  (KHÔNG nói I am born).

Ví dụ:

- I was born in Chicago.

(Tôi sinh ra ở Chicago.)

- Where were you born? (KHÔNG nói 'where are you born?')

(Bạn sinh ra ở đâu?)

nhưng

- How many babies are born every day?

(Mỗi ngày có bao nhiêu em bé được sinh ra?)

give

Trong tiếng Anh, một số động từ có hai túc từ (tân ngữ). Chẳng hạn như động từ  có ví dụ ở dạng chủ động (Active):

- We gave the police the information.

      (túc từ 1)      (túc từ 2)

= we gave the information to the police.

(Chúng tôi đã cung cấp cho cảnh sát các thông tin.)

Với mỗi túc từ này, khi chuyển sang dạng bị động (Passive), chúng ta sẽ có một câu bị động tương ứng với túc từ đó.

Ví dụ trên được chuyển sang dạng bị động (Passive) như sau:

- The police were given the information.

(Cảnh sát được cung cấp thông tin.)

hoặc

The information was given to the police.

(Thông tin được cung cấp cho cảnh sát.)

ask, pay, show, teach, tell

Ngoài ra còn có một số động từ khác cũng có hai túc từ, đó là: .

Ví dụ:

- I was offered the job but I refuse it. (they offered me the job)

(Tôi đã được nhận làm việc nhưng tôi từ chối. (= họ đã nhận tôi làm việc))

- You will be given plenty of time to decide. (= we will give you plenty of time)

(Bạn sẽ có nhiều thời gian để quyết định. (= chúng tôi sẽ cho bạn nhiều thời gian))

- Have you been shown the new machine? (= has anybody shown you... ?)

(Bạn đã được xem chiêc máy mới chưa? (=đã có ai đó cho bạn xem ...?))

- The men were paid £200 to do the work. (= somebody paid the men £200)

(Những người đàn ông được trả 200 bảng để làm việc đó. (= ai đó đã trả 200 bảng cho những người đàn ông đó))

doing/seeing ... 

being done/being sold ...

    Thể bị động của là 

So sánh:

  • Thể chủ động (Active):- I don't like people telling me what to do.(Tôi không thích người ta sai bảo tôi phải làm gì.)
  • Thể bị động (Passive):- I don't like being told what to do.(Tôi không thích bị sai bảo.)

Một số ví dụ khác:

- I remember being given a toy drum on my fifth birthday. (= I remember somebody giving me a toy drum)

(Tôi nhớ mình đã được tặng một cái trống đồ chơi vào dịp sinh nhật lần thứ năm của tôi.)

(Tôi nhớ ai đó đã tặng tôi một cái trống đồ chơi)

- Mr Miller hates being kept waiting. (= he hates people keeping him waiting)

(Mr Miller ghét phải chờ đợi. (= ông ấy không thích mọi người làm ông phải chờ đợi)

We managed to climb over the wall without being seen.

(= ... without anybody seeing us)

(Chúng tôi đã tìm cách trèo qua bức tường mà không bị nhìn thấy.)

(= ... không ai nhìn thấy chúng tôi)

get

be

bị động (Passive)

    Đôi khi bạn có thể sử dụng  thay cho  ở thể .

Ví dụ:

- There was a fight at the party but nobody got hurt. (= nobody was hurt)

(Đã có một trận ẩu đả tại buổi tiệc nhưng không ai bị thương cả.)

- I don't often get invited to parties. (= I'm not often invited)

(Tôi ít khi được mời dự tiệc.)

- I'm surprised Ann didn't get offered the job. (... Ann wasn't offered the job)

(Tôi ngạc nhiên là Ann đã không nhận được việc.)

get

get

    Bạn có thể sử dụng  chỉ khi điều gì đó xảy ra. Ví dụ, bạn không thể sử dụng  trong các câu sau:

Ví dụ:

- Jill is liked by everybody. (KHÔNG nói 'gets liked' — đây không phải là một sự việc xảy ra)

(Jill được mọi người yêu mến.)

- He was a mystery man. Nothing was known about him. (KHÔNG nói 'got known')

(Ông ấy là một người bí hiểm. Không ai biết gì về ông ấy cả.)

get

    Chúng ta sử dụng  chủ yếu trong tiếng Anh giao tiếp thông thường.

be

    Nhưng bạn có thể sử dụng  trong tất cả các tình huống.

Ngoài ra:

    Chúng ta có thể sử dụng các câu thành ngữ (mà không mang nghĩa bị động) sau:

    get married Lập gia đình

    get dressed Mặc quần áo

    get divorced Ly dị

    get changed Thay quần áo