Sách Giải Bài Tập và SGK

hai nhiều âm tiết more most Tương tự như tính từ, với các trạng từ có  hoặc , bạn thêm  hoặc  đằng trước trạng

hai

nhiều âm tiết

more

most

Tương tự như tính từ, với các trạng từ có  hoặc , bạn thêm  hoặc  đằng trước trạng từ tương ứng cho so sánh hơn và so sánh nhất.

một âm tiết

er

est

y

So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhất
quicklymore quicklymost quickly
fortunatelymore fortunatelymost fortunately
Với các trạng từ có , bạn thêm  hoặc  tương ứng với so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu trạng từ loại này tận cùng là , bạn biến y thành i rồi sau đó thêm er hoặc est.

So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhất
hardharderhardest
earlyearlierearliest

Bảng dưới, mình liệt kê một số trạng từ không theo các qui tắc trên:

So sánh bằngSo sánh hơnSo sánh nhất
wellbetterbest
badlyworseworst
littlelessleast
muchmoremost
farfartherfarthest (khi nói về khoảng cách)
 furtherfurthest