Sách Giải Bài Tập và SGK

Giống như tính từ trong tiếng Anh, các trạng từ cũng có các dạng so sánh tương ứng, đó là:

Giống như tính từ trong tiếng Anh, các trạng từ cũng có các dạng so sánh tương ứng, đó là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

Bạn sử dụng các dạng so sánh khi so sánh cùng một hành động, sự vật, hiện tượng nào đó của hai đối tượng khác nhau.

as … as

as/so … as

Trong câu khẳng định, chúng ta sử dụng  và trong câu phủ định chúng ta sử dụng  cho dạng so sánh không bằng của trạng từ, như ví dụ dưới đây:

He worked as slowly as he dared. (So sánh bằng)

He doesn't snore as/so loudly as you do. (So sánh không bằng)

It didn't take as/so long as I expected. (So sánh không bằng)

than

Với dạng so sánh hơn, chúng ta sử dụng  theo cấu trúc:

… more+ so sánh hơn của trạng từ + than …

Ví dụ:

He eats more quickly than I do/than me.

The earlier you start the sooner you'll be back.

Với dạng so sánh nhất, bạn sử dụng theo cấu trúc:

… the + so sánh nhất của trạng từ (+ of + danh từ)

Ví dụ:

He went (the) furthest of the explorers.

(không có the) + of all

all

Nhưng cấu trúc này không được phổ biến cho lắm. Một cấu trúc khác của dạng so sánh nhất  được sử dụng khá phổ biến, nhưng bạn cần chú ý rằng  ở đây ám chỉ tới tất cả các hành động khác của cùng một chủ ngữ.

He likes swimming best of all. (better than he likes anything else)