Sách Giải Bài Tập và SGK

Each every each every và  giống nhau về nghĩa. Thường thì việc dùng  hay  là như nhau. Ví dụ: - Each time (hoặc

Each

every

each

every

 và  giống nhau về nghĩa. Thường thì việc dùng  hay  là như nhau.

Ví dụ:

- Each time (hoặc every time) I see you, you look different.

(Mỗi lần tôi gặp anh, trông anh mỗi khác.)

- There's a telephone in each room (hoặc every room) of the house.

(Mỗi phòng của căn nhà này có một cái điện thoại.)

each

every

Nhưng  và  không phải giống nhau một cách tuyệt đối. Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau:

 • Chúng ta thường sử dụng each khi chúng ta nghĩ tới các vật, sự việc như những phần tử rời rạc, từng cái một:- Study each sentences carefully (= study the sentences one by one)(Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận.)
 • Each thường được dùng hơn với số lượng nhỏ:- There were four books on the table. Each book was a different colour.(Có bốn quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu khác nhau.)- (in a card game) At the beginning of the game, each players has three cards.((trong cuộc chơi bài) Tại lúc bắt đầu cuộc chơi, mỗi người chơi có ba quân bài.)

 • Chúng ta sử dụng every khi ta nghĩ tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa tương tự như all.- Every sentence must have verb. (all sentences in general).(Mỗi câu đều phải có động từ.)
 • Every thường dùng cho số lớn: - Carol loves readings. She has read every book in the library.(Carol thích đọc sách. Cô ấy đã đọc mọi quyển sách trong thư viện.)- I would like to visit every country in the world. (= all the countries)(Tôi muốn đi thăm mọi nước trên thế giới.)

Each

every

 (không phải ) có thể được dùng cho hai vật, sự việc...:

Ví dụ:

- In a football match, each team has 11 players. (không nói 'every team')

(Trong một trận đấu bóng đá, mỗi đội gồm 11 cầu thủ.)

every

each

    Chúng ta sử dụng  (không dùng ) để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào:

Ví dụ:

- "How often do you go shopping?" "Every day." (không nói 'each day')

("Bạn đi mua hàng thường xuyên như thế nào?" "Hàng ngày.")

- There's a bus every ten minutes. (không nói 'each ten minutes')

(Cứ mười phút có một chuyến xe buýt.)

 • Có thể sử dụng each cùng với danh từ:each bookeach student
 • Có thể sử dụng each một mình (không kèm danh từ) :- None of the rooms was the same. Each was different. (= each room)(Không có phòng nào giống nhau. Mỗi phòng mỗi khác.)
 • Hoặc bạn có thể sử dụng each one:- Each one was different.
 • Bạn có thể nói each of (the.../these...) :- Read each of these sentences carefully.(Hãy đọc mỗi câu này một cách cẩn thận.)- Each of the books is a different colour.(Mỗi quyển sách có một màu khác nhau.)
 • Tương tự với each of us/you/them:- Each of them is a different colour.(Mỗi cái trong chúng có màu khác nhau. )

 • Có thể sử dụng every với danh từ:- Every child received a present.(Mỗi đứa trẻ nhận một món quà.)
 • Có thể nói every one (nhưng không dùng every một mình):- "Have you read all these books?" "Yes, every one."("Bạn đã đọc tất cả những quyển sách này?" "Vâng, tất cả".)
 • Bạn có thể nói every one of... (nhưng không nói 'every of...')- I've read every one of those books.(không nói 'every of those books').- I've read every one of them.(Tôi đã đọc tất cả chúng.)

each

    Bạn có thể sử dụng  ở giữa hay ở cuối câu

Ví dụ:

- The students were each given a book. (= Each student was given a book)

(Sinh viên mỗi người được phát một quyển sách.)

- These oranges cost 25 pence each.

(Những quả cam này giá 25 xu một quả.)

Everyone

 (một từ) chỉ sử dụng cho người (= 'everybody').

each one

    Every one (hai từ) sử dụng được cho cả người và vật. Tương tự với .

Ví dụ:

- Everyone enjoyed the party. (= Everybody...)

(Mọi người đều hài lòng với bữa tiệc.)

- He is invited to lots of parties and he goes to every one. (= to every party)

(Anh ấy được mời dự nhiều buổi tiệc và anh ấy tới dự từng bữa tiệc một.)