Sách Giải Bài Tập và SGK

- Dennis stopped smoking two years ago. He doesn't smoke any more. (Dennis đã bỏ thuốc lá hai năm trước.

- Dennis stopped smoking two years ago. He doesn't smoke any more.

(Dennis đã bỏ thuốc lá hai năm trước. Anh ấy không còn hút thuốc nữa.)

- But he used to smoking.

(Nhưng anh ấy đã từng hút thuốc.)

- He used to smoke 40 cigarettes a day.

(Anh ấy đã từng hút 40 điếu mỗi ngày.)

used to smoke

"He " = Anh ấy hút thuốc thường xuyên trong một thời gian trong quá khứ, nhưng anh ấy bây giờ không còn hút thuốc nữa. Anh ấy đã là một người nghiện thuốc, còn bây giờ thì không.

used to + động từ nguyên thể

    Chúng ta sử dụng  để diễn tả một sự việc nào đó xảy ra thường xuyên ở quá khứ, nhưng bây giờ thì không còn diễn ra nữa.

Ví dụ:

- I used to play tennis a lot but I don't play often now

(Trước đây tôi thường chơi tennis nhưng bây giờ tôi không còn chơi thường xuyên nữa.)

- "Do you go to cinema a very often?" "Not now, but I used to". (= I used to go...)

("Bạn có thường xuyên đi xem phim không?"" "Bây giờ thì không nhưng trước đây thì có")

used to + động từ nguyên thể

    Chúng ta cũng có thể sử dụng  cho những điều là đúng trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn đúng nữa.

- This building is now a furniture shop. It used to be a cinema.

(Tòa nhà này bây giờ là một cửa hàng gia dụng. Trước đây nó là một rạp chiếu phim.)

- I used to think he was unfriendly but now I realise he's a very nice person.

(Tôi đã từng nghĩ anh ấy là một người khó gần, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng anh ấy)

là một người rất dễ mến.

- I've started drinking coffee recently. I never used to like it before.

(Gần đây tôi mới bắt đầu uống cà phê. Trước đây tôi chưa bao giờ thích cà phê cả.)

- Janet used to have very long hair when she was child.

(Janet thường để tóc dài khi cô ấy còn nhỏ.)

I used to do something

Hiện tại đơn (Present Simple)

    Cấu trúc  luôn được sử dụng để đề cập đến quá khứ, không có form hiện tại cho mẫu câu này. Bạn không thể nói "I use to do". Để nói về những sự việc hiện tại bạn phải dùng thì .

So sánh:

Quá khứ | He used to smoke | We used to live | there used to be

(Hiện tại | He smokes | We live | there is)

Ví dụ:

- We used to live in a small village but now we live in London.

(Chúng tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi sống ở London.)

- There used to be four cinemas in the town. Now there is only one.

(Trước khi trong thị trấn có 4 rạp chiếu phim. Nhưng hiện nay chỉ có một cái.)

  • Dạng câu hỏi là Did (you) use to ...?:- Did you use to eat a lot of sweets when you were a child?(Bạn có thường ăn nhiều kẹo khi còn nhỏ không?)
  • Dạng câu phủ định là didn't use to ...? (bạn cũng có thể sử dụng used not to ...):- I didn't use to like him. (hoặc I used not to like him).(Trước đây tôi không thích anh ta.)

used to

- I  watch TV a lot. "= I watched TV regularly in the past, but I no longer do this"

(Tôi đã từng xem truyền hình rất nhiều "= Trước kia tôi đã xem truyền hình thường xuyên, nhưng bây giờ tôi không còn xem nữa.")

vs

was watching

- I  TV when the phone rang. "= I was in the middle of watching TV"

(Lúc điện thoại đổ chuông thì tôi đang xem truyền hình. "= Tôi đang xem truyền hình dở dang")

I used to do

I am used to doing

 và  đều khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa. Bạn không nên nhầm lẫn.

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy sự khác nhau này:

used to live

- I  alone. (= I lived alone in the past but I no longer live alone)

(Tôi đã từng sống một mình. "= Trước đây tôi thường sống một mình nhưng giờ đây tôi không còn sống một mình nữa")

am used to living

- I  alone. "= I live alone and I don't find it strange or new because I've been living alone for some time")

(Tôi đã quen sống một mình. "= Hiện nay tôi đang sống một mình và không cảm thấy điều đó là xa lạ hay mới mẻ vì đã có một thời gian tôi sống một mình rồi")