Sách Giải Bài Tập và SGK

Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự

 Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

my, your, his/her, …

Chắc các bạn đã biết đến khái niệm tính từ sở hữu trong tiếng Anh (ví dụ ) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài tính từ sở hữu ra, trong tiếng Anh còn có cách diễn đạt nào khác để chỉ quyền sở hữu không. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu về Sở hữu cách trong tiếng Anh, một cách khác để chỉ sự sở hữu. Vậy sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?

sự sở hữu

Sở hữu cách là một hình thức chỉ "" của một người, một loài vật, hoặc một quốc gia, … đối với một người hay một vật nào đó. Cụm từ "sự sở hữu" ở đây được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Chẳng hạn, mẹ của Tom là khác với Tom "sở hữu" mẹ của anh ấy.

Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa là của. Và để nói về "chiếc bút của Tom" chúng ta có hai cách diễn đạt. Đó là:

  • Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từthe pen of Tom
  • Cách 2: sử dụng Sở hữu cáchTom's book

 of + danh từ

Trong chương này, Mình trình bày về sở hữu cách trong tiếng Anh và chương tiếp theo mình sẽ trình bày cách sử dụng của cấu trúc để chỉ sự sở hữu.

A,

s

's

 Đối với các danh từ số ít và danh từ số nhiều mà không tận cùng là : Thêm  vào sau

's

's

a man job the people choice

's

's

men work the crew quarters

's

's

a woman intuition the horse mouth

's

's

the butcher (shop) the bull horns

's

's

a child voice women clothes

's

's

the children room Russia exports

B,

s

 Đối với các danh từ số nhiều tận cùng là : Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau

a girls' school the students' hostel

the eagles' nest the Smiths' car

C,

s

 Đối với danh từ chỉ tên riêng cổ điển tận cùng là : Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau

Pythagoras' Theorem

Archimedes' Law

Sophocles' plays

D,

's

 Đối với các danh từ chỉ tên riêng khác: có thể thêm  hoặc ' vào sau

's

Mr Jones (w Mr Jones' house)

's

Yeats (or Yeats') poems

E,

's

 Đối với danh từ ghép (là danh từ được cấu thành bởi hai hay nhiều từ): thêm  vào sau từ cuối cùng của danh từ đó

's

my brother-in-law guitar

  • Đối với các danh từ chỉ tên mà được cấu thành bởi hai hay nhiều từ: bạn áp dụng qui tắc tương tự đó là thêm 's vào sau từ cuối cùng của danh từ đó.Henry the Eighth's wives the Prince of Wales's helicopter
  • Đối với các danh từ viết tắt (ví dụ như danh từ VIP, MP, …): thêm 's vào sau danh từ nàythe PM's secretary the MP's briefcase the VIP's escort