Sách Giải Bài Tập và SGK

Có hai động từ trong mỗi câu sau đây: have lost I  my keys can't come She  to the party. was built

Có hai động từ trong mỗi câu sau đây:

have lost

I  my keys

can't come

She  to the party.

was built

The hotel  ten years ago.

do

live

Where  you ?

have/can't/was/do

Trợ động từ (Auxiliary Verb)

Trong các câu trên,  là các .

    Bạn có thể sử dụng một trợ động từ khi bạn không muốn lặp lại phần diễn đạt nào đó của câu.

Ví dụ (phần gạch chân là phần bạn không muốn lặp lại):

- "Have you locked the door?"

("Bạn đã khóa cửa chưa?")

"Yes, I have." (= I have locked the door)

("Rồi, tôi đã khóa rồi.")

- George wasn't working but Janet was. (= Janet was working)

(George đã không làm việc nhưng Janet thì có.)

- She could lend me the money but she won't. (= she won't lend me the money)

(Cô ấy có thể cho tôi mượn tiền nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó.)

do/does/did

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

    Sử dụng  trong các câu trả lời ngắn ở thì  và .

Ví dụ:

- "Do you like onions?"

("Bạn có thích (ăn) hành không?")

"Yes, I do." (=I like onions)

("Có, tôi thích." (= Tôi thích hành))

- "Does Mark smoke?"

("Mark có hút thuốc không?")

"He did, but he doesn't any more."

("Anh ấy đã có hút, nhưng bây giờ thì không hút nữa.")

have you/isn't she?/do they?

    Chúng ta sử dụng  để biểu hiện sự quan tâm tới những gì ai đó đã nói hoặc để biểu thị sự ngạc nhiên.

Ví dụ:

- "I've just met Simon."

("Tôi vừa mới gặp Simon.")

"Oh, have you. How is he?"

("Ồ, thật ư. Anh ấy thế nào?")

- "Liz isn't well today."

("Hôm nay Liz khong được khỏe.")

"Oh, isn't she? What's wrong with her?"

("Ồ, thật vậy sao? Cô ấy bị làm sao vậy?")

- "It rained everyday during our holiday."

("Ngày nào trời cũng mưa trong suốt kỳ nghỉ của chúng tôi.")

"Did it? What a pity!"

("Thế à! Thật là đáng tiếc!")

- "Jim and Nora are getting married."

("Jim và Nora sắp cưới nhau đấy.")

"Are they? Really?"

("Họ cưới nhau? Thật vậy sao?")

so

neither

    Ta cũng có thể sử dụng trợ động từ với  và . Cách sử dụng này để diễn tả người nói có điểm gì giống với người khác.

Ví dụ:

- "I'm feeling tired."

("Tôi thấy mệt.")

"So am I." (= I'm feeling tired, too)

("Tôi cũng vậy" (= Tôi cũng cảm thấy mệt))

- "I never read newspapers."

("Tôi chưa bao giờ đọc báo cả.")

"Neither do I." (= I never read newspaper either)

("Tôi cũng chưa." (= Tôi cũng chưa bao giờ đọc báo))

- Sue hasn't got a car and neither has Martin.

(Sue không có xe hơi và Martin cũng không có.)

so

neither

    Bạn cần chú ý đến trật tự từ sau  và . Động từ sẽ đứng trước tân ngữ (túc từ).

Ví dụ:

- I passed the exam and so did Tom. (KHÔNG nói 'so Tom did')

(Tôi đã thi đậu và Tom cũng vậy.)

  • Bạn có thể sử dụng nor thay cho neither:- "I can't remember his name." ("Tôi không thể nhớ được tên của anh ấy.")"Nor can I" hoặc "Neither can I."("Tôi cũng vậy.")
  • Bạn cũng có thể sử dụng "...not...either...- "I haven't got any money." ("Tôi không có tiền.")"Neither have I." hoặc "Nor have I" hoặc "I haven't either."("Tôi cũng không có.")

so

    Sau một số động từ, bạn cũng có thể sử dụng  khi bạn không muốn lặp lại sự diễn tả nào đó.

Ví dụ:

- "Are those people English?" "I think so."

(= I think they are English)

"Những người đó là người Anh à?" "Tôi nghĩ vậy"

(= Tôi nghĩ họ là người Anh)

- "Will you be at home tomorrow morning?" "I expect so."

(= I expect I'll be at home...)

("Sáng mai anh sẽ ở nhà chứ?" "Tôi nghĩ là có.")

(= Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà...)

- "Do you think Kate has been invited to the party?" "I suppose so."

("Bạn có nghĩ là Kate đã được mời tới dự tiệc không?" "Tôi cho là có đấy.")

I hope so/I gues so/I'm afraid so

Bạn cũng có thể sử dụng  theo cách tương tự.

Hình thức phủ định của các cách diễn đạt trên là:

I think so → I don't think so

I expect so → I don't expect so

I hope so → I hope not

I'm afraid so → I'm afraid not

I guess so → I guess not

I suppose so → I don't suppose so

hoặc I suppose not

Ví dụ:

- "Is that woman American?"

("Người phụ nữ kia là người Mỹ phải không?")

"I think so/I don't think so."

("Tôi nghĩ là như vậy/Tôi không nghĩ là như vậy.")

- "Do you think it's going to rain?"

("Bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?")

"I hope so/I hope not."

("Tôi hy vọng là có./Tôi hy vọng là không.")