Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu tường thuật - Reported Speech Không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn sử

Câu tường thuật - Reported Speech

    Không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn sử dụng cách nói gián tiếp (). Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ.

Ví dụ:

1.

Direct

- Tom said: "New York is more lively than London."

(Tom đã nói: "New York thì sống động hơn London.")

Reported

- Tom said that New York is more lively than London.

(New York is still more lively. The situation hasn't changed)

(Tom đã nói là New York thì sống động hơn London.

((New York vẫn sống động hơn. Tình huống đã không thay đổi.))

2.

Direct

- Ann said: "I want to go to New York next year."

(Ann đã nói: "Tôi muốn đi đến New York vào năm tới.")

Reported

- Ann said that she wants to go to New York next year.

(Ann still wants to go to New York next year)

(Ann đã nói là cô ấy muốn đi New York vào năm tới.)

(Bây giờ Ann vẫn còn muốn đi New York vào năm tới)

Các câu trên vẫn còn đúng khi bạn đổi động từ sang quá khứ:

- Tom said that New York was more lively than London.

(- Ann said that she wanted to go to New York next year.)

    Nhưng bạn phải dùng thể quá khứ khi có sự khác nhau giữa những gì đã được nói và những gì thực sự đúng ở thực tế.

Ví dụ thực tế:

You met Sonia a few days ago.

(Bạn đã gặp Sonia vài ngày trước.)

- She said: "Jim is ill." (Direct Speech)

(Cô ấy nói: "Jim bị ốm")

Later that day you see Jim. He is looking well and carrying a tennis racket.

(Sau đó ít lâu bạn gặp Jim. Anh ấy trông khỏe mạnh và đang mang theo một cái vợt tennis.)

Bạn nói:

- "I didn't expect to see you, Jim. Sonia said you were ill."

("Tôi không nghĩ là tôi gặp anh Jim à. Sonia đã nói là anh đang bị bệnh.")

(KHÔNG nói: "Sonia said you are ill", bởi vì rõ ràng là anh ấy bây giờ đang mạnh khỏe.)

tell

    Nếu bạn đề cập đến người mà bạn đang nói chuyện, hãy dùng động từ 

Ví dụ:

- Sonia told me that you were ill. (KHÔNG nói 'Sonia said me')

(Sonia đã nói với tôi là anh bị ốm.)

- What did you tell the police? (KHÔNG nói 'say the police')

(Bạn đã nói gì với cảnh sát?)

say

Những trường hợp khác bạn sử dụng động từ .

- Sonia said that you were ill (KHÔNG dùng 'Sonia told that...')

(Sonia đã nói là anh ấy bị ốm.)

- What did you say?

(Bạn đã nói gì vậy?)

say something to somebody

say

Nhưng bạn có thể nói "": nói điều gì đó với ai đó, bạn sử dụng .

- Ann said goodbye to me and left. (KHÔNG nói 'Ann said me goodbye')

(Ann đã chào tạm biệt với tôi và ra đi.)

(- What did you say to the police?

(Bạn đã nói gì với cảnh sát?)

to do/to stay/...

Reported Speech

tell

ask

câu mệnh lệnh

yêu cầu

    Chúng ta cũng sử dụng dạng động từ nguyên thể có to () trong câu tường thuật gián tiếp (), đặc biệt với hai động từ  và , đối với  hay .

Ví dụ:

1.

Direct

- "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

(Bác sĩ đã bảo tôi: "Hãy nằm nghỉ vài ngày.")

Reported

- The doctor told me to stay in bed for a few days.

(Bác sĩ đã nói với tôi nằm nghỉ vài ngày.)

2.

Direct

"Don't shout", I said to Jim.

("Đừng có la lên", tôi đã nói với Jim.)

Reported

I told Jim not to shout.

(Tôi đã bảo Jim không được la.)

3.

Direct

- "Please don't tell anybody what happened", Ann said to me.

(Ann đã dặn tôi: "Xin anh đừng kể cho bất cứ ai về chuyện xảy ra.")

Reported

Ann asked me not to tell anybody what (had) happened.

(Ann đã yêu cầu tôi không nói cho ai về chuyện đã xảy ra.)

...said to do something

Bạn cũng có thể sử dụng "".

Ví dụ:

- The doctor said to stay in bed for a few days. (KHÔNG nói 'The doctor said me...')

(Bác sĩ đã bảo tôi nằm nghỉ vài ngày.)