Sách Giải Bài Tập và SGK

can could Chúng ta thường sử dụng  hoặc  để yêu cầu ai đó làm việc gì. Ví dụ: - Can you wait

can

could

    Chúng ta thường sử dụng  hoặc  để yêu cầu ai đó làm việc gì.

Ví dụ:

- Can you wait a moment, please?

hoặc

Could you wait a moment, please.

(Xin ông vui lòng chờ chút.)

- Liz, can you do me a favour?

(Liz, bạn có thể giúp tôi được không?)

- Excuse me, could you tell me how to get to the station?

(Xin lỗi, anh có thể chỉ đường cho tôi đến nhà ga được không?)

- I wonder if you could help me.

(Tôi tự hỏi không biết anh có thể giúp tôi được không.)

"Do you think (you) could...?"

can

    Bạn nên nhớ rằng, với mẫu câu  thường không dùng .

Ví dụ:

- Do you think you could lend me some money until next week?

(Anh thấy là có thể cho tôi mượn ít tiền cho đến tuần sau đươc không?)

will

would

can

could

    Chúng ta cũng có thể sử dụng  và  để yêu cầu ai làm việc gì (nhưng  và  vẫn được sử dụng nhiều hơn).

Ví dụ:

- Liz, will you do me a favor?

(Liz, bạn có thể giúp tôi được không?)

- Would you please be quiet? I'm trying to concentrate.

(Bạn vui lòng giữ yên lặng nhé? Tôi đang cố gắng tập trung.)

Can I have...? 

Could I have...?

    Để yêu cầu ai một điều gì, bạn có thể sử dụng mẫu câu: hoặc .

Ví dụ:

- "in a shop" Can I have these postcards, please?

("trong cửa hàng" Làm ơn cho tôi xem mấy tấm bưu thiệp được không?

- "during a meal" Could I have salt, please?

("trong bữa ăn" Làm ơn cho tôi xin ít muối được không?)

May I have ...?

Mẫu câu  cũng có thể được sử dụng, tuy nhiên mẫu câu này ít thông dụng hơn.

- May I have these postcards, please?

can, could

may

    Để xin phép để làm một điều gì đó, chúng ta thường sử dụng  hoặc .

Ví dụ:

- "on the phone" Hello, can I speak to Tom, please?

("qua điện thoại" Alô, xin vui lòng cho tôi nói chuyện với Tom.)

- "Could I use your phone?" "Yes, of course."

("Tôi có thể sử dụng điện thoại của anh được không?" "Dĩ nhiên là được.")

- Do you think I could borrow your bike?

(Bạn có thể cho tôi mượn xe đạp được không?)

- "May I come in?" "Yes, please do."

("Tôi có thể vào được không" "Được, xin mời vào".)

can

may

    Để cho phép ai làm việc gì, chúng ta có thể sử dụng  hoặc .

Ví dụ:

- You can use the phone     hoặc    You may use the phone.

(Bạn có thể sử dụng điện thoại.)

may

can

could

Sử dụng  là trang trọng hơn  và .

Do you mind if I ..?

Is it all right/ Is it OK if I ...?

    Ngoài ra, để xin phép làm một điều gì đó, chúng ta cũng có thể sử dụng  hoặc 

Ví dụ:

- "Do you mind if I use your phone?" "Sure, go ahead."

("Mình có thể sử dụng điện thoại của bạn được không?" "Được, bạn dùng đi.")

- "Is it all right if I come in?" "Yes, of cource."

("Tôi có thể vào được không?" "Được, tất nhiên rồi.")

Can I ...?

    Để đề nghị làm điều gì đó, bạn có thể sử dụng mẫu câu "

Ví dụ:

- "Can I get you a cup of coffee?" "Yes, that would be very nice."

("Tôi pha cho bạn một ly cà phê nhé?" "Vâng, như vậy thật tốt.")

- "Can I help you?" "No, it's all right. I can manage."

("Tôi có thể giúp cô được không" "Dạ thôi, không có gì đâu. Tôi có thể xoay sở được.")

I'll ...

Bạn cũng có thể sử dụng  để đề nghị làm một việc gì đó.

- You look tired. I'll get you a cup of coffee.

(Anh trông có vẻ mệt. Tôi sẽ pha cho anh một tách cà phê.)

Would you like ...?

do you like

    Để đưa ra lời đề nghị hay lời mời, chúng ta có thể sử dụng  (KHÔNG dùng ).

Ví dụ:

- "Would you like a cup of coffee?" "Yes, please."

("Bạn dùng một tách cà phê nhé?" "Vâng, vui lòng cho tôi một tách.")

- "Would you like to come to dinner tomorrow evening?" "Yes, I'd love to."

("Bạn vui lòng tới dùng bữa tối với chúng tôi tối mai nhé?" "Vâng, tôi rất vui được đến.")

I'd like ...

 là một cách nói lịch sự để diễn tả những điều bạn muốn.

Ví dụ:

- "at a tourist information office" I'd like some information about hotels, please.

("tại một văn phòng hướng dẫn du lịch" Mong anh cho tôi biết một số thông tin về khách sạn.)

- "in a shop" I'd like to try on this jacket, please.

("trong một cửa hàng" Vui lòng cho tôi thử cái áo vét này nhé.)