Sách Giải Bài Tập và SGK

Các trạng từ chỉ cách thức thường đứng trước các trạng từ chỉ nơi chốn: He climbed awkwardly out of

Các trạng từ chỉ cách thức thường đứng trước các trạng từ chỉ nơi chốn:

He climbed awkwardly out of the window.

He'd study happily anywhere

away, back, down, forward, home, in, off, on, out, round

up

Nhưng với các trạng từ  và  thường đứng trước các trạng từ chỉ cách thức.

He walked away sadly.

She looked back anxiously.

They went home quietly.

They rode on confidently

here

there

Hai trạng từ  và  có cùng vị trí như trên, nhưng ngoại trừ với các trạng từ hard, well, badly:

He stood there silently

Nhưng They work harder here

thời gian

cách thức

nơi chốn

Các trạng từ chỉ  có thể theo sau các trạng từ chỉ  và :

They worked hard in the garden today.

He lived there happily for a year

thời gian

Nhưng các trạng từ chỉ  này cũng có thể được đặt tại đầu câu:

Every day he queued patiently at the bus stop.