Sách Giải Bài Tập và SGK

Bạn theo dõi ví dụ sau: - Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun

Bạn theo dõi ví dụ sau:

- Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shinning but the ground was very wet.

(Sáng nay tôi thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang tỏa nắng nhưng mặt đất thì rất ẩm ướt.)

has been raining

- It .

(Trước đó trời đã mưa.)

Giải thích: Lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời không mưa; mặt trời lúc đó đang chiếu sáng. Nhưng trời đã mưa trước đó. Đó là lý do tại sao mặt đất lại ẩm ướt.

had been + V-ing

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Cấu trúc  là thì  (Past)

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- When the boys came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy and one of them had black eye. They'd been fight.

(Khi bọn trẻ về tới nhà, quần áo của chúng dơ bẩn, tóc tai rối bù và mắt một đứa bị tím bầm. Chúng đã đánh nhau.)

- I was very tired when I arrived home. I'd been working hard all day.

(Khi trở về nhà tôi đã rất mệt. Tôi đã làm việc vất vả cả ngày.)

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been happening

    Bạn có thể sử dụng thì  (Past Perfect Continuous) để diễn tả sự việc nào đó đã diễn ra () trong khoảng thời gian trước khi một sự việc khác xảy ra.

Ví dụ:

- Our game of tennis was interrupted. We'd been playing for about half an hour when it started to rain very heavily.

(Trận đấu quần vợt của chúng tôi đã bị ngưng lại. Chúng tôi đã chơi được nửa giờ trước khi trời bắt đầu đổ mưa rất lớn.)

- Ken gave up smoking two years ago. He'd been smoking for 30 years.

(Ken bỏ thuốc từ hai năm trước. Trước đó anh ta đã hút thuốc suốt 30 năm.)

Bảng dưới đây đưa ra các ví dụ minh họa cho nhận định này.

Hiện tại hoàn thành tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn

- I hope the bus comes soon. I've been waiting for 20 minutes."before now"

(Tôi hy vọng là xe buýt sẽ tới sớm. Tôi đã chờ 20 phút rồi."trước lúc này")

- At last the bus came. I'd been waiting for minutes.

(Cuối cùng thì xe buýt cũng đã tới. Tôi đã chờ 20 phút rồi.)

- He's out of breath. He has been running.

(Anh ấy đang thở gấp. Anh ấy đã chạy nãy giờ.)

- He was out of breath. He had been running.

(Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã chạy trước đó.)

Hai ví dụ sau minh họa sự khác biệt giữa hai thì này:

- It wasn't raining when we went out. The sun was shining. But it had been raining, so the ground was wet.

(Trời không mưa lúc chúng tôi đi ra ngoài. Trời lúc đó đang nắng. Nhưng trước đó trời có mưa nên mặt đất ẩm ướt.)

- Ann was sitting in an armchair watching television. She was tired because she'd been working very hard.

(Ann đang ngồi trên ghế và xem truyền hình. Cô ấy rất mệt vì cô ấy đã làm việc rất nhiều.)

know

want

tiếp diễn

Một số động từ như  và  không được sử dụng với các thì . Ví dụ:

- We were good friends. We had known each other for years. (không nói "had been knowing").

(Chúng tôi là những người bạn tốt. Chúng tôi đã biết nhau từ nhiều năm rồi.)