Sách Giải Bài Tập và SGK

Bạn theo dõi ví dụ sau: - Is it raining? (Có phải trời đang mưa không?) No, but the ground

Bạn theo dõi ví dụ sau:

- Is it raining?

(Có phải trời đang mưa không?)

No, but the ground is wet.

(Không, nhưng mặt đất lại ẩm ướt.)

It has been raining

.

(Trời vừa mới mưa xong.)

have/has been + V-ing

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

 là thì .

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

I/we/they/youhave (=I've)beendoing/waiting/playing/...
he/she/ithas (=he's)beendoing/waiting/playing/...
    Ta sử dụng thì  khi nói về những hành động đã kết thúc gần đây hay mới vừa kết thúc và kết quả của nó có sự liên hệ hay ảnh hưởng tới hiện tại:

Ví dụ:

- You're out to breath. Have you been running?"you are out of breath now"

(Trông bạn mệt đứt hơi. Bạn vừa mới chạy phải không? "Hiện giờ anh ấy đang mệt đứt hơi")

- Paul is very tired. He's been working very hard. "he's tired now"

(Paul rất mệt. Anh ấy vừa mới làm việc rất căng. "Bây giờ anh ấy đang mệt")

- Why are your clothes so dirty? What have you been doing?

(Sao quần áo bạn bẩn thế? Bạn vừa mới làm gì vậy?)

- I've been talking to Carol about the problem and she thinks that ...

(Mình vừa nói chuyện với Carol về vấn đề đó và cô ấy nghĩ rằng ...)

Bạn theo dõi ví dụ sau:

- It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.

(Hiện giờ trời đang mưa. Trời đã mưa được hai giờ và bây giờ vẫn còn đang mưa.)

- How long has it been raining?

(Trời mưa được bao lâu rồi?)

- It has been raining for two hours

(Trời đã mưa được hai tiếng đồng hồ rồi.)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

how long, for ...

since ...

    Chúng ta sử dụng thì  cho những trường hợp này, đặc biệt là dùng với  và  Hành động vẫn đang xảy ra (như ví dụ trên) hay vừa mới chấm dứt.

Ví dụ:

- How long have you been learning English? "you're still learning English"

(Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi ? "hiện giờ bạn vẫn học tiếng Anh")

- Tim is watching television. He has been watching television for two hours.

(Tim đang xem TV. Anh ta đã xem TV được hai giờ rồi.)

- Where have you been? I have been looking for you for the last half hour.

(Anh đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi.)

- George hasn't been feeling well recently.

(Gần đây George không cảm thấy khỏe.)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

    Chúng ta có thể dùng thì  để chỉ những hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian.

Ví dụ:

- Debbie is a very good player tennis. She's been playing since she was eight.

(Debbie là một vận động viên quần vợt rất giỏi. Cô ấy đã chơi quần vợt từ khi lên 8.)

- Every morning they meet in the same café. They've been going there for years.

(Họ gặp nhau mỗi sáng ở cùng một quán cà phê. Họ đã đến quán đó nhiều năm rồi.)

I am doing

I have been doing

Bạn theo dõi các ví dụ sau để thấy sự khác nhau giữa  và .

- Don't disturb me now. I am working .

(Đừng quấy rầy tôi bây giờ. Tôi đang làm việc.)

- I've been working hard, so now I'm going to have a rest

(Tôi đã làm việc nhiều rồi, vì thế bây giờ tôi dự định sẽ nghỉ ngơi.)

- We need an umbrella. It's raining.

(Chúng ta cần một cái ô. Trời đang mưa.)

The ground is wet. It's been raining.

(Mặt đất còn ẩm ướt. Trời đã mưa.)

- Hurry up ! We're waiting.

(Nhanh lên nào ! Chúng mình đang đợi.)

We've been waiting for an hour.

(Chúng tôi đã đợi hàng giờ rồi.)