Sách Giải Bài Tập và SGK

Auxiliary Verb Chúng ta thường thay đổi trật tự của từ trong câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ

Auxiliary Verb

    Chúng ta thường thay đổi trật tự của từ trong câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ động từ () đầu tiên (trong trường hợp câu có nhiều hơn một trợ động từ) lên trước chủ ngữ.

Chủ ngữ + trợ động từ → Trợ động từ + chủ ngữ ?

Tom will → will Tom?

you have → have you?

I can → can I?

the house was → was the house?

Ví dụ:

- Will Tom be here tomorrow?

(Ngày mai Tom có ở đây không?)

- Have you been working hard?

(Bạn đã phải làm việc nhiều phải không?)

- What can I do? (KHÔNG nói 'What I can do?')

(Tôi có thể làm được gì?)

- When was the house built? (KHÔNG nói 'When was built the house?')

(Ngôi nhà được xây dựng khi nào vậy?)

do/does

    Với câu hỏi ở thì Hiện tại đơn, chúng ta sử dụng các trợ động từ .

you live → do you live?

(the film begins → does the film begin?)

Ví dụ:

- Do you live near here?

(Bạn sống ở gần đây phải không?)

- What time does the film begin? (KHÔNG nói 'What time begins...?')

(Mấy giờ thì phim bắt đầu chiếu?)

did

    Với câu hỏi ở thì quá khứ đơn, chúng ta sử dụng trợ động từ :

you sold → did you sell?

the accident happened → did the accident happen?

Ví dụ:

- Did you sell your car?

(Anh đã bán xe hơi rồi à?)

- How did the accident happen?

(Tai nạn đã xảy ra như thế nào?)

do/does/did

who/what/which

    Nhưng không được sử dụng  trong câu hỏi nếu chủ ngữ trong câu là .

Hãy so sánh:

  • Từ để hỏi được dùng để hỏi cho tân ngữ và đóng vai trò làm tân ngữ trong câu hỏi:- Emina telephoned somebody.(Emina đã gọi điện cho| ai đó.)---(tân ngữ)--|→ Who did Emina telephone?(Emina đã gọi điện cho ai vậy?)
  • Từ để hỏi được dùng để hỏi cho chủ ngữ và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu hỏi:- Somebody telephoned Emina.(Một| người nào đó đã gọi điện cho Emina.)|-(chủ ngữ)|→ Who telephoned Emina?(Ai đã gọi điện cho Emina vậy?)

who/which/what

Trong các ví dụ sau, các từ để hỏi  được sử dụng để hỏi cho chủ ngữ và đóng vai trò chủ ngữ trong câu hỏi:

- Who wants something to eat? (KHÔNG nói 'Who does want')

(Có ai muốn ăn một chút gì không?)

- What happened to you last night? (KHÔNG nói 'What did happen')

(Điều gì đã xảy ra với bạn tối qua vậy?)

- Which bus goes to the city centre? (KHÔNG nói 'Which bus does go')

(Xe buýt nào sẽ đến trung tâm thành phố?)

Who/What/Which/Where...?

Bạn cần chú ý vị trí của giới từ trong các câu hỏi bắt đầu bằng các từ để hỏi 

Ví dụ:

to

- Who do you want to speak ?

(Bạn muốn nói chuyện với ai?)

for

- Which job has Jane applied ?

(Jane đã nộp đơn xin việc gì vậy?)

like

- What was the weather  yesterday?

(Thời tiết ngày hôm qua thế nào?)

from

- Where do you come ?

(Bạn đến từ đâu vậy?)

giới từ + whom

    Bạn có thể sử dụng  trong các ngữ cảnh trang trọng.

Ví dụ:

- To whom do you wish to speak?

(Bạn mong muốn được nói chuyện với ai?)

isn't it...?/ didn't you...?

    Câu hỏi phủ định có dạng: 

  • Chúng ta sử dụng câu hỏi phủ định đặc biệt khi biểu lộ sự ngạc nhiên:- Didn't you hear the bell? I rang it four times.(Bạn không nghe thấy tiếng chuông sao? Tôi đã bấm chuông 4 lần.)
  • hay chúng ta mong muốn người nghe đồng tình với chúng ta:- "Haven't we met somewhere before?" "Yes, I think we have."("Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?" "Vâng, tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau.")- Isn't it a beautiful day! (= It's a beautiful day, isn't it?)(Thật là một ngày đẹp trời! (= Thật là một ngày đẹp trời, có phải không?))

Ghi chú:

yes

no

1. Bạn cần chú ý ý nghĩa của  và  trong câu trả lời:

Ví dụ:

- Don't you want to go to the party?

(Bạn không muốn đi dự tiệc sao?)

Trả lời:

Yes (=Yes, I want to): Có (= Có, tôi muốn đi)

No (=No, I don't want to): Không (= Không, tôi không muốn đi)

Why ...?

2. Bạn cũng cần chú ý trật tự của từ trong câu hỏi phủ định bắt đầu bằng từ để hỏi :

Why don't we

-  go out for a meal tonight? (KHÔNG nói 'Why we don't...')

(Tại sao chúng ta lại không đi ăn tiệm tối nay nhỉ?)

Why wasn't Mary

-  at work yesterday? (KHÔNG nói 'Why Mary wasn't...')

(Tại sao hôm qua Mary lại không đi làm nhỉ?)