Sách Giải Bài Tập và SGK

- A: What time will you phone me tomorrow? (Mấy giờ ngày mai bạn sẽ gọi điện cho mình?) B:

- A: What time will you phone me tomorrow?

(Mấy giờ ngày mai bạn sẽ gọi điện cho mình?)

B: I'll phone you when I get home from work.

(Mình sẽ gọi cho bạn khi đi làm về.)

I'll phone you when I get home from work.

"" là một câu có hai thành phần:

  • Thành phần chính: "I'll phone you"
  • Thành phần chỉ thời gian (when ...): "when I get home from work. (tomorrow)"

tomorrow

get

when ...

Thời gian đề cập trong câu này ở thì tương lai () nhưng chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn () trong mệnh đề chỉ thời gian () của câu.

will

when

Chúng ta không sử dụng  trong mệnh đề  này. Ví dụ:

- We'll go out when it stops raining. (KHÔNG nói "when it will stop")

(Chúng ta sẽ đi khi trời tạnh mưa.)

- When you are in London again, you must come and see us. (KHÔNG nói "when you will be")

(Khi bạn đến London lần nữa, bạn nhớ đến thăm chúng tôi nhé.)

- "said to a child" What do you want to be when you grow up? (KHÔNG nói "will grow")

("nói với một đứa trẻ" Khi cháu lớn lên cháu muốn sẽ làm gì?)

while, before, after, as soon as, until, till

Cách sử dụng tương tự cho các từ chỉ thời gian khác: .

Ví dụ:

- I'm going to read a lot of books while I'm on holiday. (KHÔNG nói "while I will be")

(Tôi sẽ đọc nhiều sách khi tôi đi nghỉ.)

- I'm going back home on Sunday. Before I go, I'd like to visit the museum.

(Tôi sẽ về nhà vào Chủ nhật. Trước khi về, tôi muốn đi thăm viện bảo tàng.)

- Wait here until (hoặc till) I come back.

(Hãy đợi ở đây cho tới khi tôi trở lại.)

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

when/after/util/as soon as

    Bạn cũng có thể sử dụng thì  sau các từ .

Ví dụ:

- Can I borrow that book when you've finished it?

(Tôi có thể mượn cuốn sách khi bạn đọc xong được không?)

- Don't say anything while Ian is here. Wait until he has gone.

(Đừng nói gì cả trong lúc Ian đang ở đây. Hãy đợi cho đến khi anh ấy đi khỏi.)

Hiện tại đơn

Hiện tại hoàn thành

    Thường thì chúng ta có thể sử dụng cả thì  hoặc thì  sau các từ trên.

Ví dụ:

- I'll come as soon as I finish

hoặc I'll come as soon as I've finished.

(Tôi sẽ đến khi tôi xong việc.)

- You'll feel better after you have something to eat.

hoặc You'll feel better after you've had something to eat.

(Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn khi bạn ăn một chút gì đó.)

Hiện tại hoàn thành

    Nhưng bạn không sử dụng thì  nếu hai sự việc xảy ra đồng thời. Bởi vì thì Hiện tại hoàn thành diễn tả một sự việc hoàn tất trước sự việc kia nên hai sự việc trong thì này không thể xảy ra đồng thời.

Bạn so sánh các câu sau:

- When I've phoned Kate, we can have dinner.

(= First I'll phone Kate and after that we can have dinner)

(Khi tôi gọi điện cho Kate xong, chúng ta có thể dùng cơm tối.)

(= Trước tiên tôi sẽ gọi điện cho Kate, sau đó chúng ta có thể ăn cơm.)

Nhưng KHÔNG sử dụng thì Hiện tại hoàn thành nếu hai sự việc xảy ra đồng thời:

- When I phone Kate this evening, I'll invite her to the party

(KHÔNG dùng "when I've phoned")

(Khi gọi điện cho Kate tối nay, tôi sẽ mời cô ấy đến dự tiệc.)

→ ở đây hai việc xảy ra đồng thời.

if

hiện tại đơn

    Sau mệnh đề  chúng ta thường sử dụng thì  (ví dụ: if i do/if i see ...) để diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:

- It's raining hard. We'll get wet if we go out. (KHÔNG dùng 'if we go')

(Trời mưa to quá. Chúng ta sẽ bị ướt hết nếu chúng ta ra ngoài.)

- Hurry up! If we don't hurry, we'll be late.

(Nhanh lên chứ! Nếu chúng ta không khẩn trương, chúng ta sẽ bị muộn.)

  • Chúng ta sử dụng when với những điều mà chắc chắn xảy ra.- I'm going shopping this afternoon. "for sure"When I go shopping, I'll buy some food.(Chiều nay tôi sẽ đi mua hàng. "tôi chắc chắn sẽ đi"(Khi đi mua hàng, tôi sẽ mua ít thực phẩm.)
  • Chúng ta sử dụng if (KHÔNG dùng when) để chỉ những sự việc có thể xảy ra.- I might go shopping this afternoon "it's possible".If I go shopping, I'll buy some food.(Chiều nay có thể tôi sẽ đi mua hàng. "tôi có thể đi")(Nếu đi mua hàng, tôi sẽ mua một ít thực phẩm.)- If it is raining this evening, I won't go out.(KHÔNG dùng 'when it is raining')(Nếu tối nay trời mưa, tôi sẽ không đi ra ngoài.)- Don't worry if I'm late tonight (KHÔNG dùng 'when I'm late')(Đừng lo lắng nếu tối nay tôi về trễ.)- If they don't come soon, I'm not going to wait(KHÔNG dùng 'when they don't come')(Nếu họ không đến sớm, tôi sẽ không chờ đâu.)