Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Định nghĩa - Mạo từ nằm trước danh từ và chỉ ra danh từ đó nói đến một đối

1. Định nghĩa

- Mạo từ nằm trước danh từ và chỉ ra danh từ đó nói đến một đối tượng xác định hay không

- Tiếng Anh có 3 mạo từ:

• “The” dùng để chỉ đối tượng xác định hay còn gọi là mạo từ xác định (Definite article)

• “A/ An” được dùng nói đến một đối tượng chưa xác định được hay còn gọi là mạo từ không xác định. (Indefinite article)

- Mạo từ Zero (Zero article) không có mạo từ đứng trước danh từ: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes

2. Mạo từ xác định “The”

"The" được dùng cho cả danh từ đếm được - countable noun(s) (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được (uncountable nouns)

Ta dùng “the” ở những trường hợp:

- Vật thể hay nhóm vật thể, yếu tố là duy nhất.

Eg: the sun, the world ….

- Khi nhắc lại đặt “the” trước danh từ vừa mới được đề cập.

Eg: I saw an elephant. The elephant looks so cute.

- Danh từ được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề trước đó, thì đặt “the” trước danh từ

Eg: The teacher that I learnt

- “The” đứng trước một danh từ chỉ một vật riêng biệt

Eg: My mother is cooking in the kitchen

- “The” được đặt trước khi so sánh nhất và trước "first" (thứ nhất), "second" (thứ hai), "only" (duy nhất) khi các từ này đóng vai trò là tính từ hoặc đại từ.

Eg: The first person (người đầu tiên)

- "The" + Danh từ số ít đại diện cho một nhóm động vật, loài vật hay đồ vật

Eg: The shark is one of the endangered species.

- "The" đứng trước một thành viên của một nhóm người.

Eg: The small stores are finding business increasingly difficult.

- "The" + Danh từ số ít đứng trước động từ và dùng với đại từ số ít (He/ She/ It)

Eg: The first-class customer pays more so that she enjoys the qualified service.

- "The" + Tính từ: chỉ một nhóm người, một tầng lớp xã hội

Eg: The old (người già), the rich (người giàu) …..

- The" đứng trước những tên riêng như: biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền

Eg: The Pacific (Thái Bình Dương)

- "The" đứng trước những tên gọi gồm Danh từ + of + danh từ

Eg: The United States of America (Nước Mỹ)

- "The" + họ (ở dạng số nhiều): gia đình ...

Eg: The Bills = Gia đình nhà Bill (vợ chồng Bill và các con)

- “The” đặt trước tên của tổ chức, nhiều bang

Eg: The United Nations. (Liên hợp quốc), The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc.)

- “The” đứng trước tên đội hợp xướng, dàn nhạc cổ điển, ban nhạc phổ thông

Eg: the Beatles ………….

3. Mạo từ không xác định – A/An

- “A” đứng trước một phụ âm hoặc một từ có âm bắt đầu là phụ âm.

Eg: a book : một quyển sách, a student: một học sinh …………

- “An” đứng trước một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc âm /h/ câm. Ngoài ra, nó cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc giống như nguyên âm.

Eg: an apple: một quả táo, an SOS: một tín hiệu cấp cứu ………..

Task 1. Chọn mạo từ đúng trong mỗi câu bên dưới

1. Does she bring ________________ (a, an, the) umbrella?

2. Are you looking for________________ (a, an, the) job?

3. I checked ________________ (a, an, the) email twice.

4. Could I have ________________ (a, an, the) cup of coffee please?

5. I was born into ________________ (a, an, the) rich family.

6. He will come back in ________________ (a, an, the) hour.

7. Have you been to ________________ (a, an, the) Mekong River?

8. I would like to talk to one of ________________ (a, an, the) leaders.

9. What ________________ (a, an, the) beautiful lake!

10. The airplane landed on ________________ (a, an, the) airport.

Hiển thị đáp án

1. an

2. a

3. the

4. a

5. a

6. an

7. the

8. the

9. a

10. the

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ)

1. We are looking for _______ place to spend ________ night.

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Can you show me ________way to ________station?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

6. She has read ________interesting book.

A. a     B. an

C. the     D. x

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.

A. an/the     B. x/the

C. a/a     D. an/the

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.

A. An/the     B. the/an

C. an/an     D. the/the

9. ________ youngest boy has just started going to ________ school.

A. a/x     B. x/the

C. an/x     D. the/x

10. Do you go to ________ prison to visit him?

A. the     B. a

C. x     D. an

Hiển thị đáp án

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

6. B. an

7. B. x/the

8. C. an/an

9. D. the/x

10. A. the

Task 3. Điền a/an hoặc the

Câu hỏi12345678910
Đáp ánBADBABBCDA

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

Hiển thị đáp án

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..blue one and …a….grey one. …the…..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would like to have…a…garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

Task 4. Điền a/an hoặc the

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

2. Can you recommend ……..good restaurant?

3. We had dinner in…….most expensive restaurant in town

4. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, …..week after next”

Hiển thị đáp án

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

2. Can you recommend …a…..good restaurant?

3. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

4. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, .. the…..week after next”

Task 5. Chọn đáp án đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I like skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

Hiển thị đáp án

1. dogs

2. the salt

3. apples

4. the apples

5. women, men

6. tea

7. the vegetables

8. life

9. skiing

10. the people

Task 6. Điền mạo từ thích hợp “a/an/the hoặc x (không cần mạo từ)” vào chỗ trống.

1. Are John and Mary ________cousins?

No, they aren't ________cousins; they are ________brother and ________sister.

2. ________fog was so thick that we couldn't see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way.

3. I can't remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen trees.

4. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

5. A: There's ________murder here.

B: Where's ________body?

A: There isn't ________body.

B: Then how do you know there's been ________murder?

Hiển thị đáp án

1. x - x - x - x

2. The - the - the - the - the

3. the - the - x - the - x - the – x - x

4. a

5. a - the - a - a

Task 7. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

1. They are looking for _______ place to spend ________ night.

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ fan when you come ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. They are looking for some groups of people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass me ________ sugar, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Could you show me ________way to ________airport?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

Hiển thị đáp án

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

Task 8. Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng một giới từ phù hợp

Câu hỏi12345
Đáp ánBADBA

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Hiển thị đáp án

1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to go to school.

3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home.

4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late for school.

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to work.

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in hospital.

7. When Julia leaves school, she wants to study economics at university.

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still in bed

9. If you commit a serious crime, you could be sent to prison.

Task 9. Chọn đáp án đúng.

1. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

2. All books/all the books on the top shelf belong to me.

3. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

4. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Hiển thị đáp án

1. people, aggression

2. All the books

3. The first world war

4. unemployment

Task 10. Điền mạo từ thích hợp để hoàn thành bức thư.

Hi John,

I arrived in ………… USA last Monday. We left ………… Rome, flew over …….. Alps and made a quick stop in ………….. London. There we went shopping in ………… Harrods, visited ………….. Tower and enjoyed a sunny afternoon in ……….. Hyde Park. On the following day we left for ………… New York. ………….. time on board wasn't boring as there were two films to watch on …………….. monitor. …………. people on ………. plane were all …………… Italian. Before we landed at ……….. JFK airport, we saw ………… Statue of Liberty, …………… Ellis Island and ………….. Empire State Building. ………… hotel I stayed in was on ………….. corner of …………42nd Street and …………. 5th Avenue. I don't like …………… hotels very much, but I didn't have …………. time to rent an apartment.

Please say hello to Peter and Mandy.

Yours,

Peter

Hiển thị đáp án

Hi John,

I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps and made a quick stop in xLondon. There we went shopping in x Harrods, visited the Tower and enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x New York. The time on board wasn't boring as there were two films to watch on the monitor. The people on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island andthe Empire State Building. The hotel I stayed in was on the corner of x 42nd Street and x 5th Avenue. I don't like x hotels very much, but I didn't have x time to rent an apartment.

Please say hello to Peter and Mandy.

Yours,

Peter