Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Cách dùng So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau

1. Cách dùng

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thức

*So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: This book is thicker than that one.

*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

Lưu ý: 

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bất quy tắc

Tính từDạng so sánh hơn
Good/ wellBetter
Many/ muchMore
LittleLess
Far

Farther (về khoảng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

NearNearer
LateLater
Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

HappyHappier
SimpleSimpler
NarrowNarrower
CleverCleverer

Task 1. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Hiển thị đáp án

1. more intelligent2. older3. larger
4. more colourful5. quieter6. more boring
7. bigger8. worse9. more beautiful
10. better  

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. He is ....... singer I’ve ever met.

     A. worse

     B. bad

     C. the worst

     D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

     A. more

     B. the most

     C. much

     D. as

3. It is ....... in the city than it is in the country.

     A. noisily

     B. more noisier

     C. noisier

     D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

     A. the most beautiful

     B. the more beautiful

     C. the most beautifully

     D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

     A. most hard-working

     B. more hard-working

     C. the most hard-working

     D. as hard-working

Hiển thị đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C

Task 3. Chọn đáp án đúng

expensive/expensiver 

1. I think London is more than New York.

more big/bigger 

2. Is the North Sea than the Mediterranean Sea?

better/good 

3. Are you a student than your sister?

funny/funnier 

4. My dad’s than your dad!

than/as 

5. Crocodiles are more dangerous dolphins.

badder/worse 

6. Physics is than chemistry.

much more safer/much safer 

7. Cars are than motorbikes.

far/further 

8. Australia is hotter than Ireland.

expensive/ expensiver 

9. It is strange but often a coke is more than a beer.

more long/longer 

10. Non-smokers usually live than smokers.

Hiển thị đáp án

1. expensive2. bigger3. better
4. funnier5. than6. worse
7. much safer8. far9. expensive
10. longer  

Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. My office is ....... away than mine.

     A. father

     B. more far

     C. farther

     D. farer

2. Lana is ....... than David.

     A. handsome

     B. the more handsome

     C. more handsome

     D. the most handsome

3. She did the test ……….. I did.

     A. as bad as

     B. badder than

     C. more badly than

     D. worse than

4. A boat is ....... than a plane.

     A. slower

     B. slowest

     C. more slow

     D. more slower

5. Her new house is ....... than the old one.

     A. more comfortable

     B. comfortably

     C. more comfortabler

     D. comfortable

Hiển thị đáp án

1. C2. C3. D4. A5. A