Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Cách dùng - Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói Ex: We will see what we can

1. Cách dùng

- Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

Ex: We will see what we can do to help you. (Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh.)

- Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Ex: Will you turn on the fan? (Bạn có thể bật quạt được không?) → lời yêu cầu

- Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

Ex: People will not go to Jupiter before 22nd century. (Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22.)

2. Cấu trúc

3. Dấu hiệu nhận biết

Khẳng định (+)Phủ định (-)Nghi vấn (?)

S + will + V(nguyên thể)

Ví dụ:

I will help her take care of her children tomorrow morning.

(Tôi sẽ giúp cô ấy trông bọn trẻ vào sáng mai.)

S + will not + V(nguyên thể)

Ví dụ:

I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ không nói với cô ấy sự thật.)

- Will + S + V(nguyên thể)

- Yes, S + will./ No, S + won’t.

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Bạn sẽ đến đây vào ngày mai chứ?)

- Yes, I will.

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps, probably: có lẽ

Task 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. They (do) it for you tomorrow.

2. My father (call) you in 5 minutes.

4. We believe that she (recover) from her illness soon.

5. I promise I (return) school on time.

6. If it rains, he (stay) at home.

7. You (take) me to the zoo this weekend?

8. I think he (not come) back his hometown.

Hiển thị đáp án

1. will do

2. will call

4. will recover

5. will return

6. will stay

7. Will you take

8. won’t come

Task 2. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Hiển thị đáp án

1. She hopes that Mary will come to the party tonight. (Cô ấy hi vọng rằng Mary sẽ tới bữa tiệc tối nay.)

2. I will finish my report in two days. (Tôi sẽ hoàn thành báo cáo trong 2 ngày nữa.)

3. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. (Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ không vượt qua được kỳ thi cuối kỳ.)

4. You look tired, so I will bring you something to eat. (Trông bạn có vẻ mệt mỏi, vì thế tôi sẽ mang cho bạn cái gì đó để ăn.)

5. Will you please give me a lift to the station? (Bạn làm ơn cho tôi đi nhờ tới nhà ga được không?

Task 3. Hoàn thành các câu sau

1. A: “There's someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ________________ (win) the next election.

3. A: “I’m going to move my house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

5. I _________________________ (be) there at four o'clock, I promise.

6. A: “I’m cold.”

B: “I _______________________ (turn) on the fire.”

7. A: “She's late.”

B: “Don't worry she _________________________ (come).”

8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

10. They _________________________ (be) at home at 10 o'clock.

Hiển thị đáp án

1.will get

2. will win

3. will come

4. will be

5. will be

6. will turn

7. will come

8. will be taken (câu bị động)

9. will feel

10. will be

Task 4. Hoàn thành các câu sau:

1. I'm afraid I _________________ (not/ be) able to come tomorrow.

2. Because of the train strike, the meeting ____________ (not/ take) place at 9 o'clock.

3. A: “Go and tidy your room.”

B: “I ________________ (not/ do) it!”

4. If it rains, we _____________________ (not/ go) to the beach.

5. In my opinion, she ______________________ (not/ pass) the exam.

6. A: “I'm driving to the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I ______________ (not/ take) the bus, I'll come with you.”

7. He ________________ (not/ buy) the car, if he can't afford it

8. I've tried everything, but he _______________ (not/ eat).

9. According to the weather forecast, it ________________ (not/ snow) tomorrow.

10. A: “I'm really hungry.”

B: “In that case we ___________________ (not/ wait) for John.

Hiển thị đáp án

1. will not be/ won't be

2. will not be take/ won't be take

3. will not do/ won't do

4. will not go/ won't go

5. will not pass/ won't pass

6. will not take/ won't take

7. will not buy/ won't buy

8. will not eat/ won't eat

9. will not snow/ won't snow

10. will not wait/ won't wait

Task 5. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ gợi ý

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

- She hopes that Mary will come to the party tonight.

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

_________________________________________

3. If/ you/ not/ study/ hard/ ,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

_________________________________________

4. You/ look/ tired/ ,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

_________________________________________

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station ?

_________________________________________

Hiển thị đáp án

2. I will/ I'll finish my report in 2 days.

(Tôi sẽ hoàn thành bản báo cáo của mình trong 2 ngày nữa.)

3. If you don't study hard, you will not/won't pass the final exam.

(Nếu bạn không học chăm chỉ thì bạn sẽ không qua được kì thi cuối kỳ.)

4. You look tired, so I will/I'll bring you something to eat.

(Trông bạn đói quá, tôi sẽ mang cho bạn thứ gì đó để ăn.)

5. Will you please give me a lift to the station?

(Anh có thể cho tôi đi nhờ đến nhà ga được không?)

Task 6. Sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. He/wish/Bin/come/party/next week.

2. If/she/not/learn/very hard/,/she/not/pass/test.

3. Minh/take/the zoo/next Sunday?

4. I/believe/Huynh/recover/illness/soon?

5. They/drink/in the same restaurant/next week.

6. Lan/hope/her boyfriend/not/make/too/noise/do/homework.

Hiển thị đáp án

1. He wishes Bin will come his party next week.

2. If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test.

3. Will Minh take to the zoo next Sunday?

4. I believe Huynh will recover from her illness soon.

5. They will drink in the same restaurant next week.

6. Lan hopes her boyfriend won’t make too much noise to do her homework.

Task 7. Tìm và sửa lỗi sai

1. I am going shopping with my best friend tomorrow.

2. If she loves her job, what do she do?

3. We spend three weeks in Korea with our parents to find out.

4. The plant die because of lack of sunshine.

5. I think my teacher remember to do everything.

6. If it stop raining soon, they will play football in the yard.

Hiển thị đáp án

1. am going → will go

2. do she do → will she do

3. spend → will spend

4. die → will die

5. remembers → will remember

6. stop → stops

Task 8. Hoàn thành câu

1. The film __________ at 10:30 pm. (to end)

2. Taxes __________ next month. (to increase)

3. I __________ your email address. (not/to remember)

4. Why __________ me your car? (you/not/to lend)

5. __________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)

6. The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)

7. Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)

8. I __________ to help you. (to try)

9. Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)

10. While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Hiển thị đáp án

1. The film will end at 10:30 pm.

2. Taxes will increase next month.

3. I will not remember your email address.

4. Why will you not lend me your car?

5. Will you open the window, please? I can’t reach.

6. The restaurant was terrible! I will not eat there again.

7. Jake will not ask his teacher for help.

8. I will try to help you.

9. Where is your ticket? The train will arrive any minute.

10. While the cat’s away, the mice will play.

Task 9. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Hiển thị đáp án

1. She hopes that Mary will come to the party tonight.

2. I will finish my report in two days.

3. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

4. You look tired, so I will bring you something to eat.

5. Will you please give me a lift to the station?

Task 10. Chọn đáp án đúng.

1. Tomorrow I ________ (paint) all day.

A. will be painting     B. will paint     C. will be paint

2. By the time we get there, the store ________ (close).

A. will close     B. will have closed     C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

A. will see     B. see     C. will be seeing

4. After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

A. will see     B. will be seeing    C. will have seen

5. P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.

A. will clean     B. will be cleaning     C. clean

6. This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

A. will drink     B. drink     C. will be drinking

7. She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

A. will find out     B. will be finding out    C. will have found out

8. She insulted me. I ________ (speak) to her again!

A. will never speak     B. will never be speaking    C. will have never spoken

9. If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink     B. will have drunk     C. will be drinking

10. She ________ (tell) me when her birthday is.

A. will not have told     B. will not be telling     C. won’t tell

Hiển thị đáp án

1. A. will be painting

2. B. will have closed

3. A. will see

4. C. will have seen

5. B. will be cleaning

6. C. will be drinking

7. A. will find out

8. A. will never speak

9. B. will have drunk

10. C. won’t tell

Câu hỏi12345678910
Đáp ánABACBCAABC