Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu IV.2: Sinh thái học -Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể. -Hoàn thành bảng về các đặc điểm các cấp độ tổ chức sống.

Câu 2:

Sinh thái học

-Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.

-Hoàn thành bảng về các đặc điểm các cấp độ tổ chức sống.

Bảng 66.12: Các đặc điểm của 4 cấp độ tổ chức sống

-Ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Hoàn thành bảng về các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và gây mất cân bằng sinh thái, biện pháp phòng chống.

Bảng 66.13: Các tác nhân, hệ quả, biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường

Lời giải:

- Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.

   + Môi trường là phần không gian bao quanh sinh vật mà ở đó các yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

   + Nhân tố sinh thái được chia thành: nhân tố vô sinh (nước, gió, không khí, độ ẩm, ánh sáng…) và nhân tố hữu sinh (sinh vật).

   + Sinh vật và môi trường luôn có mối liên quan mật thiết. Các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể, đồng thời cơ thể có tác động đến môi trường. Các nhân tố môi trường tác động đến cơ thể: ánh sáng, nhiệt độ, nước (lượng mưa và độ ẩm), đất, không khí, sinh vật… Sinh vật không chỉ chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái mà còn tác động trở lại, làm cho môi trường biến đổi, sự biến đổi càng mạnh khi sinh vật sống trong các tổ chức càng cao (quần thể, quần xã).

- Hoàn thành bảng:

Bảng 66.12: Các đặc điểm của 4 cấp độ tổ chức sống

- Ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Bảng 66.13: Các tác nhân, hệ quả, biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường