Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu IV.1: Di truyền và tiến hóa -Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người. Hoàn thành bảng thể hiện nội dung của 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sự sống và 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa loài người.

Câu 1:

Di truyền và tiến hóa

-Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

Hoàn thành bảng thể hiện nội dung của 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của sự sống và 3 giai đoạn phát sinh và tiến hóa loài người.

Bảng 66.9: Các giai đoạn phát sinh, tiến hóa của sự sống và loài người

- Tiến hóa của sự sống. Các học thuyết tiến hóa.

Bảng 66.10: So sánh các học thuyết tiến hóa

Bảng 66.11: Nội dung cơ sở di truyền của tiến hóa

Lời giải:

-Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

-Tiến hóa của sự sống. Các học thuyết tiến hóa.

Bảng 66.10: So sánh các học thuyết tiến hóa

-Cơ sở di truyền của tiến hóa.

Bảng 66.11: Nội dung cơ sở di truyền của tiến hóa