Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu III.4: Sinh sản ở thực vật và động vật -Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính. -Hoàn thành bảng sau.

Câu 4:

Sinh sản ở thực vật và động vật

-Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính.

-Hoàn thành bảng sau.

Bảng 66.8: So sánh sinh sản ở động vật và thực vật

Lời giải: