Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu III.3: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật -Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. -Hoàn thành bảng so sánh sau:

Câu 3:

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

-Khái niệm về sinh trưởng và phát triển.

-Hoàn thành bảng so sánh sau:

Bảng 66.6: So sánh sinh trưởng và phát triển

Lời giải:

Nhân tố ảnh hưởngThực vật Động vậtNhân tố bên trong (hoocmôn) Nhân tố môi trường -Khái niệm:

   + Sinh trưởng: là sự gia tăng kích thước, khối lượng cơ thể sinh vật (tế bào, mô, cơ quan).

   + Phát triển: là sự biến đổi của sinh vật thể hiện ở ba quá trình: sinh trưởng; biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

-Hoàn thành bảng:

Bảng 66.6: So sánh sinh trưởng và phát triển

-Hoàn thành bảng:Bảng 66.7: So sánh nhân tố gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật