Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu III.2: Cảm ứng ở thực vật và động vật -Khái niệm về cảm ứng. -Hoàn thành bảng sau. Bảng 66.5: So sánh các phương thức cảm ứng ở thực vật và động vật

Câu 2:

Cảm ứng ở thực vật và động vật

-Khái niệm về cảm ứng.

-Hoàn thành bảng sau.

Bảng 66.5: So sánh các phương thức cảm ứng ở thực vật và động vật

Lời giải:

-Cảm ứng: là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

-Hoàn thành bảng: