Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu II.2: Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn. Bảng 66.3: Đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn

Câu 2:

Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Bảng 66.3: Đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn

Lời giải: