Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu I.2: Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực. Bảng 66.2: So sánh tế bào thực vật và động vật

Câu 2:

Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực.

Bảng 66.2: So sánh tế bào thực vật và động vật

Lời giải: