Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu I.1: Hãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực. Bảng 66.1: So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Câu 1:

 Hãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực.

Bảng 66.1: So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Lời giải: