Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Câu hỏi 4:

 Hãy cho biết cơ chế gây đa bội thể ở thực vật của chất cônsixin.

Lời giải:

Người ta thường dùng cônxixin để gây đột biến thể đa bội. Khi thấm vào mô đang phân bào, cônxixin cản trở sự hình thành thoi phân bào, làm cho NST không phân lí, do đó tạo ra tế bào có bộ tứ bội (4n).