Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: -Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài? -Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên.

Câu hỏi 3:

-Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài?

-Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên.

Lời giải:

- Nhận xét về mối quan hệ giữa các loài:

   + Giữa người và chó sai khác 16,3% số axit amin (sai khác nhỏ nhất) → Chó có quan hệ gần nhất với người.

   + Giữa người với kì nhông sai khác nhau 44% số axit amin (sai khác số thứ hai) → Kì nhông có quan hệ gần với người sau chó.

   + Giữa người với cá chép sai khác nhau 48,6% số axit amin (sai khác số thứ ba) → cá chép có quan hệ gần với người sau kì nhông.

   + Giữa người với cá mập sai khác 53,2% số axit amin (sai khác xếp thứ tư) → cá mập có quan hệ gần với người sau cá chép.

→ Mối quan hệ từ gần đến xa giữa người với các loài theo trình tự:

Người – chó – kì nhông – cá chép – cá mập.

-Sơ đồ: