Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Câu hỏi 3:

 Hãy phân biệt đồng sinh cùng trứng và khác trứng.

Lời giải: