Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Câu hỏi 3:

 Hãy cho biết cơ chế gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X do chất 5-BU gây nên.

Lời giải:

Cơ chế gây đột biến bằng 5-BU: 5-BU thay T, biến đổi cặp A – T thành cặp G – X.

A – T → A – 5-BU → G – 5-BU → G – X

Ví dụ:

Xử lí giống táo Gia lộc bằng NMU tạo ra giống táo má hồng cho hai vụ quả trong một năm, khối lượng quả tăng cao, thơm ngon hơn…