Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Câu hỏi 2:

Vì sao giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số tương đối các alen qua các thế hệ?

Lời giải:

Vì: trong quá trình phân li qua các thế hệ ở các quần thể giao phối không ngẫu nhiên, tỉ lệ các alen được chia đều cho các thể đồng hợp trội và lặn, do đó tần số alen không thay đổi.