Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao?

Câu hỏi 2:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao?

Lời giải:

-Có sự song song tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao vì tổ chức cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống đều được tồn tại.