Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Câu hỏi 2:

Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21.

Lời giải:

a) P:♀ XX   ×   ♂ XY

Gt:XX, O        X, Y

b) P: ♀ NST 21   ×   ♂ NST 21

Gt:2 NST 21 ; O       1 NST 21

:   3 NST 21

Kiểu hình:   Hội chứng Đao