Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Câu hỏi 2:

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Lời giải:

- Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính không phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên mà chỉ bổ sung cho quan điểm tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên.

- Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính đặc biệt nhấn mạnh cơ chế tiến hóa ở cấp độ phân tử mà quan điểm tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên không giải thích được.