Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quần thể có 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối.

Câu hỏi 2:

Quần thể có 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối.

Lời giải: