Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quan sát hình 41.3 và giải thích sự hình thành loài lúa mì Triticum aestivum.

Câu hỏi 2:

Quan sát hình 41.3 và giải thích sự hình thành loài lúa mì Triticum aestivum.

Lời giải:

-Sự lai xa giữa loài lúa mì với loài cỏ dại tạo ra con lai bất thụ vì tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST của hai loài bố, mẹ. Do hai bộ NST này không tương đồng nên trong kì đầu lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp hợp gây trở ngại cho sự phát sinh giao tử.

-Sau khi được đa bội hóa từ con lai (AB) tạo thành loài tứ bội khác nguồn hay song nhị bội (AABB). Loài này hữu thụ vì các NST đều có cặp tương đồng để tiếp hợp nên quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

-Quá trình này diễn ra tiếp theo cho đến khi hình thành loài lúa mì Triticum aestivum.