Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quan sát hình 27.1, hãy cho biết: - Gen gây bệnh nằm trên NST X là gen trội hay lặn. - Phân tích để viết kiểu gen của các cá thể 4 và 8.

Câu hỏi 2:

 Quan sát hình 27.1, hãy cho biết:

- Gen gây bệnh nằm trên NST X là gen trội hay lặn.

- Phân tích để viết kiểu gen của các cá thể 4 và 8.

Lời giải:

- Xét gia đình II4 và II5; III8 và III9: Cha mẹ bình thường sinh con bình thường và bị bệnh. Thế hệ con phân li tính trạng → Bình thường là tính trạng trội (Do bố mẹ có kiểu gen dị hợp) → Gen gây bệnh là gen lặn.

- Gọi gen A: bình thường; gen a: bị bệnh

Nữ II4 và III8 có kiểu gen dị hợp:

Nam II5 và III9 bình thường có kiểu gen: Y