Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quan sát hình 2.2 và cho biết: -Côđon mở đầu trên mARN. -Côđon trên mARN và anticôđon tương ứng của tARN mang axit amin thứ nhất. -Liên kết peptit đầu tiên giữa hai axit amin nào?

Câu hỏi 2:

Quan sát hình 2.2 và cho biết:

-Côđon mở đầu trên mARN.

-Côđon trên mARN và anticôđon tương ứng của tARN mang axit amin thứ nhất.

-Liên kết peptit đầu tiên giữa hai axit amin nào?

Lời giải:

-Côđon mở đầu trên mARN là: AUG (tương ứng axit amin foocmin metionin (fMet)).

-Côđon trên mARN mang axit amin thứ nhất là: GUX và anticôđon là: XAG.

-Liên kết peptit đầu tiên giữa axit amin mở đầu foocmin metionin (fMet) và axit amin thứ nhất valin (val).