Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Quan sát hình 13.2 và xác định: -Mối tương quan giữa màu sắc hạt và số lượng gen trội trong từng kiểu gen tương ứng như thế nào?

Câu hỏi 2:

Quan sát hình 13.2 và xác định:

-Mối tương quan giữa màu sắc hạt và số lượng gen trội trong từng kiểu gen tương ứng như thế nào?

-Kiểu tác động của gen đối với sự hình thành độ đậm nhạt của màu sắc hạt như thế nào?

Lời giải:

-Trong kiểu gen càng có mặt nhiều gen trội thì màu đỏ càng đậm, kiểu gen có càng ít gen trội thì màu đỏ càng nhạt.

-Mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng. Hiện tượng này gọi là tác động cộng gộp của các gen không alen (tác động đa gen).