Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Câu hỏi 2:

Những loại biến dị và biến đổi nêu trên tương ứng với những loại biến dị nào theo quan niệm di truyền học hiện đại?

Lời giải:

-Khái niệm biến dị tương ứng với biến dị di truyền (đột biến và biến dị tổ hợp).

-Khái niệm biến đổi tương ứng với thường biến.