Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu những đặc trưng của quần thể về di truyền và sinh thái.

Câu hỏi 2:

Nêu những đặc trưng của quần thể về di truyền và sinh thái.

Lời giải:

-Những đặc trưng của quần thể về di truyền: được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của các alen, các kiểu gen, các kiểu hình.

   + Vốn gen là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể. Vốn gen bao gồm những kiểu gen riêng biệt, được biểu hiện thành kiểu hình nhất định.

   + Tần số tương đối của các alen: được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét trên tổng số alen thuộc locut trong quần thể.

   + Tần số của một kiểu gen (kiểu hình): được tính bằng tỉ số cá thể có kiểu gen (kiểu hình) đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

-Đặc trưng của quần thể về sinh thái: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ, sự phân bố, kích thước của quần thể…