Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy viết sơ đồ giải thích nguyên nhân hình thành các lệch bội NST giới tính ở người.

Câu hỏi 2:

 Hãy viết sơ đồ giải thích nguyên nhân hình thành các lệch bội NST giới tính ở người.

Lời giải:

Sơ đồ:

P:                      XX       ×       XY

GP:            XX     O            X     Y

:  XY XX

XXX Hội chứng ba X (siêu nữ)

XXY Hội chứng Claiphentơ

OXO Hội chứng Tơcnơ

YO Không xuất hiện