Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người đứng thẳng Homo erectus với người vượn hóa thạch.

Câu hỏi 2:

Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người đứng thẳng Homo erectus với người vượn hóa thạch.

Lời giải: