Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li.

Câu hỏi 2:

 Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li.

Lời giải:

- Trong tế bào lưỡng bội, NST tồn tại từng cặp, do đó gen cũng tồn tại từng cặp alen trên cặp NST tương đồng. Trong giảm phân, mỗi bên bố, mẹ chỉ tạo 1 loại giao tử A hoặc a. Qua thụ tinh tạo hợp tử  có kiểu gen Aa.

- Do sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân của  dẫn đến sự phân li của cặp gen tương ứng Aa.  tạo hai loại giao tử A, a với tỉ lệ 1 : 1.

- Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực và cái mang gen A và a đã tạo ra  với tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa và tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng. Chính sự phân li của hai loại giao tử mang alen A và a cùng với sự kết hợp của chúng qua thụ tinh và sự át chế của các alen trội với alen lặn là cơ chế tạo nên tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn ở . Tính lặn được biểu hiện ở thể đồng hợp về gen lặn, gây ra hiện tượng phân li, nghĩa là kiểu hình của các cây  không đồng nhất.