Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

Câu hỏi 2:

Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

Lời giải:

Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng và sự tổ hợp tự do của các NST không tương đồng trong quá trình giảm phân của F1 đã đưa đến sự phân li độc lập của các cặp gen tương ứng, tạo nên 4 loại giao tử AB = Ab = aB = ab = 1/4

Phép tính xác suất:

-P(AB) = P(A).P(B) = 1/2 × 1/2 = 1/4

-P(Ab) = P(A).P(b) = 1/2 × 1/2 = 1/4

-P(aB) = P(a).P(B) = 1/2 × 1/2 = 1/4

-P(ab) = P(a).P(b) = 1/2 × 1/2 = 1/4

Sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái tạo nên 16 tổ hợp ở F2, trong đó có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.

Câu hỏi 3:

Căn cứ vào những nhận thức về lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau một cặp hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản, trong đó tính trội là hoàn toàn và các cặp gen dị hợp phân li độc lập, hãy điền vào các chỗ trống trong bảng sau:

Lời giải: