Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Câu hỏi 1:

Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên?

Lời giải:

Vì:

-Mỗi quần thể là một tổ chức cơ sở của loài, có lịch sử phát sinh, phát triển riêng. Mỗi quần thể gồm những cá thể có kiểu gen khác nhau, giao phối tự do với nhau.

-Trong quần thể có các mỗi quan hệ giữa bố mẹ và con, giữa con đực và con cái. Mối quan hệ này làm cho quần thể giao phối thực sự là một tổ chức tự nhiên, một đơn vị sinh sản.

-Quần thể là nơi diễn ra quá trình tiến hóa nhỏ.