Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Câu hỏi 1:

Vì sao các alen trội bị tác động của chọn lọc nhanh hơn các alen lặn?

Lời giải:

Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội chịu tác động chọn lọc nhanh hơn nhiều các alen lặn vì alen trội ở thể đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện thành kiểu hình. Chọn lọc tác động vào kiểu gen hay alen thông qua tác động vào kiểu hình. Alen lặn sẽ không biểu hiện kiểu hình ở kiểu gen dị hợp nên không chịu tác dụng của chọn lọc tự nhiên, alen lặn chỉ biểu hiện thành kiểu hình ở kiểu gen đồng hợp lặn, mà xác suất để tổ hợp gen đồng hợp lặn xuất hiện là rất thấp.