Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây: Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

Câu hỏi 1:

Vận dụng kiến thức đã học, hãy xây dựng phương pháp tư vấn trong trường hợp sau đây:

Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường về bệnh này, con của họ sinh ra có khả năng bị bệnh là bao nhiêu %?

Lời giải:

Gọi gen h: bệnh máu khó đông, H: máu đông bình thường.

Chồng bình thường có kiểu gen: Y.

Vợ bình thường có thể có kiểu gen hay . Xác suất để người vợ có kiểu gen = = 1/2

-Nếu vợ có kiểu gen : Tỉ lệ sinh con bệnh là 0%.

-Nếu vợ có kiểu gen là : Tỉ lệ sinh con bệnh là 25%.

→ Vậy khả năng sinh con bệnh của cặp vợ chồng này là: 25% × 1/2 + 0% × 1/2 = 12,5%.