Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Câu hỏi 1:

Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Lời giải:

-Hình A: dạng phát triển, quần thể trẻ có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản lớn nhất.

-Hình B: dạng ổn định, quần thể trưởng thành có tỉ lệ nhóm tuổi trước và đang sinh sản xấp xỉ như nhau.

-Hình C: dạng suy thoái, quần thể già có nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn nhóm đang sinh sản, yếu tố bổ sung ít, có nguy cơ bị tiêu diệt.