Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật.

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật.

Lời giải:

-Đầu tiên, mực nước trong hồ sâu, có cá, các loài động thực vật nổi trong tầng nước, rêu.

-Khi đáy hồ nông dần, mức nước cạn, cây thân thảo xâm lấn lòng hồ, nhiều loài động vật lớn mất dần chỉ còn ít loài có kích thước nhỏ chịu được hàm lượng oxi thấp và dao động.

-Khi hồ cạn, những loài trên cạn mọc lên thay thế cho các cây thủy sinh, động vật trên cạn đến sinh sống.